Kancelaria Notarialna - Małgorzata Lipska-SchydloKancelaria Notarialna - Lipska - SchydloKancelaria Notarialna - Lipska - Schydlo


Notariusz dokonuje szeregu czynności notarialnych między innymi z zakresu obrotu nieruchomościami, prawa handlowego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz innych dziedzin, a w szczególności sporządza:

 • umowy sprzedaży, darowizny
 • umowy zamiany
 • umowy dożywocia
 • pełnomocnictwa
 • umowy deweloperskie
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali
 • umowy zniesienia współwłasności
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowy warunkowe i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne

 

 • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • umowy spółek osobowych: jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • statuty spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych,
 • protokoły zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy
 • zmiany umów spółek, podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego
 • protokoły zebrań zarządów
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów
 • poświadczenie podpisów na umowach zbycia udziałów
 • umowy dotyczące wniesienia aportów
 • czynności dokonywane w związku z przekształceniem spółek
 • zmiany statutów  funduszy inwestycyjnych
 • protokoły zgromadzeń inwestorów

 

 • testamenty, w tym z zapisem windykacyjnym
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku

 

 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków po orzeczeniu rozwodu lub w trakcie trwania małżeństwa po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej

 

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
 • ugody pozasądowe i inne umowy, które strony chcą zawrzeć w formie aktu notarialnego
 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokoły z treści strony internetowej
 • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie

a ponadto notariusz :

 • bezpłatnie udziela szczegółowych informacji w związku z planowanymi umowami i innymi czynnościami notarialnymi
 • dokonuje rejestracji testamentów w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • poszukuje testamentu poprzez złożenie zapytania o udzielenie  informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)
 • dokonuje czynności zgłoszenia do Centralnego Repozytorium Elektronicznych  Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN)
 • przesyła elektronicznie wnioski o wpis do  ksiąg wieczystych (EKW)
 • przyjmuje dokumenty lub kwoty pieniężne do depozytu
 • poświadcza zgodność odpisu (kserokopii) z okazanymi oryginałami dokumentów
 • poświadcza pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • dokonuje czynności związanych z zarządem sukcesyjnym

 

Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron czynności oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego.